Privacy en vertrouwelijkheid

Alle informatie die je ons geeft wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Wij hebben een beroepsgeheim en dat betekent dat wij met niemand over de dingen die je ons toevertrouwt mogen praten of schrijven zonder dat je ons daarvoor expliciet toestemming geeft.
 
Het dossier dat wij over ons contact met je aanleggen wordt veilig bewaard. Nadat een contact beëindigd is worden je gegevens in elektronische vorm vijftien jaar bewaard, conform de wetgeving op dit punt. Daarna worden ze vernietigd. Zelf kun je, indien je daar aanleiding toe ziet, ons verzoeken al eerder het dossier te vernietigen. Tevens heb je recht op inzage. Hiervoor moet je een afspraak met de behandelaar maken, omdat wij verplicht zijn je bij het lezen van het dossier uitleg te geven. Ook kun je een kopie van je dossier opvragen. Je tekent dan een verklaring waarin je zelf de verantwoordelijkheid voor het ordelijk beheer van die gegevens op je neemt. 
 
Als je je bij ons aanmeldt, dan sturen we je digitaal, voordat de behandeling begint, een vragenlijst. Na de behandeling vragen we je nogmaals de lijst in te vuillen. De vragenlijst is onderdeel van het zogenaamde ROM - onderzoek (Routine Outcome Monitoring). We doen dit onderzoek om meerdere redenen. We gebruiken de gegevens om de behandeling zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij wat er bij jou aan de hand is. Dit gebeurt alleen door je eigen behandelaar. Daarnaast worden de gegevens gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Let wel: je gegevens zijn dan niet terug te voeren op jouw persoon, dus geanonimiseerd. Hetzelfde geldt voor het laatste doel: de gegevens worden gebruikt voor benchmarking. Dat betekent dat doordat alle gegevens van cliënten van psychologen in Nederland verzameld worden, er ook vergeleken kan worden tussen verschillende behandelaren. Op deze manier kunnen behandelaren van elkaar leren. Nogmaals: ook hier geanonimiseerd. Wil je het naadje van de kous weten: je kunt hier meer informatie vinden.
 
Als je wil dat je behandeling vergoed wordt door de zorgverzekeraar, dan sturen wij de rekening hiervoor rechtsstreeks naar je verzekeraar. Tegenwoordig gebeurt dit allemaal digitaal via internet met beveiligde verbindingen. Wij zijn door verzekeraars verplicht om dit op deze wijze te doen.
 
Als je niet wil dat jouw gegevens gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek of benchmarking, geef dit dan aan op het aanmeldformulier bij 'aanvullende vragen of opmerkingen', of meld dit mondeling bij onze secretaresse. Wij zullen dan je gegevens hiervoor afschermen.
 
Veel van onze cliënten worden verwezen door hun huisarts. Aangezien wij veel samenwerken met de huisartsen in de regio, zullen wij om toestemming vragen om met je arts te mogen overleggen, en om hem/haar een verslag te mogen sturen. De arts heeft, net als wij, een beroepsgeheim. Het doel hiervan is de samenwerking met de huisarts optimaal te laten verlopen. Dit is bijvoorbeeld van belang in situaties waarin medicatie en psychologische behandeling worden gecombineerd, zoals in het geval van veel depressies. Indien je niet instemt met verslaglegging aan de huisarts, blijft alle informatie binnen onze praktijkmuren.
 
Soms worden wij door een bedrijfsarts benaderd met het verzoek om informatie over arbeids(on)geschiktheid van onze cliënten. Dit kunnen zij alleen doen als jij hen daartoe schriftelijk machtigt. na ontvangst van jouw toestemming zullen wij in deze situaties een conceptbrief opstellen. Vervolgens nemen wij contact met je op om deze brief gezamenlijk door te nemen. Pas dan zal de brief worden verstuurd. Wij gaan niet in op telefonische verzoeken om informatie van wie dan ook, dus ook niet van bedrijfsartsen.