Algemene Betalings- en Leveringsvoorwaarden


Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle betalingen, transacties en diensten beroepshalve verricht door psychologen van Psychologenpraktijk Op 't Veld, praktijk houdende aan de Korte Molenstraat 42 te Cuijk, postadres Postbus 81, 5430 AB Cuijk, verder aan te duiden als 'praktijk'. De voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te 's Hertogenbosch onder nummer 17255700.
 
Indien een cliënt een afspraak met één der medewerkers van de praktijk heeft gemaakt, is er in juridische zin sprake van een overeenkomst. Dit betekent dat cliënt aansprakelijk is voor het bedrag dat normaliter voor een dergelijke afspraak in rekening wordt gebracht. De overeenkomst wordt geacht beëindigd te zijn als een cliënt de afspraak 24 uur voor de afgesproken tijd afzegt. Wordt een afspraak niet nagekomen, doch ook niet tijdig afgezegd, dan wordt ten allen tijde het geldende tarief in rekening gebracht.
 
Het op dat moment geldende tarief wordt een cliënt medegedeeld op aanvraag. Daarnaast staan de tarieven vermeld op de website: www.psypraktijkoptveld.nl
 
De door de praktijk gedeclareerde bedragen zijn terstond opeisbaar zonder korting.
Indien debiteur aangaande het gedeclareerde een specificatie of toelichting wil ontvangen, of indien hij/zij tegen het gedeclareerde bezwaar wil maken, dient deze dit te doen uiterlijk 14 dagen na declaratiedatum; zulks door een gemotiveerde schriftelijke kennisgeving aan de declarant, bij gebreke waarvan de declaratie als tussen partijen vaststaande en juist wordt aangemerkt.
 
Een herinnering ener betaling zal worden verzonden 30 dagen na declaratiedatum door de praktijk. Als na rappèl betaling ener declaratie niet binnen 60 dagen na declaratiedatum plaatsvindt, staat het de praktijk vrij om zonder verdere waarschuwing derden te belasten met het nemen van incassomaatregelen. Tevens worden er vanaf dat moment €15,- administratiekosten per openstaande nota in rekening gebracht.
 
Onverminderd mogelijk gebleven aanspraken op wettelijke rente zijn gedeclareerde bedragen rentedragend ingaande 60 dagen na declaratiedatum; de door de debiteur verschuldigde rente beloopt 1% per maand of gedeelte daarvan.
 
Alle met incassering van gedeclareerde bedragen gemoeide buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van de debiteur. De incassoprovisie wordt vastgesteld door de met incasso belaste instantie.