psycholoog cuijk

Privacy en vertrouwelijkheid

Alle informatie die je ons geeft wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Wij hebben een beroepsgeheim en dat betekent dat wij met niemand over de dingen die je ons toevertrouwt mogen praten of schrijven zonder dat je ons daarvoor expliciet toestemming geeft.

Daarnaast voldoet Psychologenpraktijk Op 't Veld aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het privacystatement van onze praktijk , waarin in juridische taal staat hoe we met jouw gegevens omgaan, vind je hier.

Het dossier dat wij over ons contact met je aanleggen wordt veilig bewaard. Nadat een contact beëindigd is worden je gegevens in elektronische vorm vijftien jaar bewaard, conform de wetgeving op dit punt. Daarna worden ze vernietigd. Zelf kun je, indien je daar aanleiding toe ziet, ons verzoeken al eerder het dossier te vernietigen. Tevens heb je recht op inzage, en kun je een kopie van je dossier opvragen.

Als je je bij ons aanmeldt, dan sturen we je digitaal, voordat de behandeling begint, een vragenlijst. Na de behandeling vragen we je nogmaals de lijst in te vullen. De vragenlijst is onderdeel van het zogenaamde ROM - onderzoek (Routine Outcome Monitoring). We doen dit onderzoek om meerdere redenen. We gebruiken de gegevens om de behandeling zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij wat er bij jou aan de hand is. Dit gebeurt alleen door je eigen behandelaar. Daarnaast kunnen de gegevens worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek of door zorgverzekeraars om hun inkoopbeleid te bepalen. Wij zorgen ervoor dat je gegevens niet terug te voeren zijn op jouw persoon Wil je het naadje van de kous weten: je kunt hier meer informatie vinden.

Als je wil dat je behandeling vergoed wordt door de zorgverzekeraar, dan sturen wij de rekening hiervoor rechtsstreeks naar je verzekeraar. Tegenwoordig gebeurt dit allemaal digitaal via internet met beveiligde verbindingen. Wij zijn wettelijk verplicht om dit op deze wijze te doen.

Als je niet wil dat jouw gegevens anoniem gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek of door verzekeraars, geef dit dan aan op het aanmeldformulier bij 'aanvullende vragen of opmerkingen', of meld dit mondeling bij onze secretaresse. Wij zullen dan je gegevens hiervoor afschermen.

Veel van onze cliënten worden verwezen door hun huisarts. Aangezien wij veel samenwerken met de huisartsen in de regio, zullen wij om toestemming vragen om met je arts te mogen overleggen, en om hem/haar een verslag te mogen sturen. De arts heeft, net als wij, een beroepsgeheim. Het doel hiervan is de samenwerking met de huisarts optimaal te laten verlopen. Dit is bijvoorbeeld van belang in situaties waarin medicatie en psychologische behandeling worden gecombineerd, zoals in het geval van veel depressies. Indien je niet instemt met verslaglegging aan de huisarts (aan te geven op het aanmeldformulier), blijft alle informatie binnen onze praktijkmuren.

Soms worden wij door een bedrijfsarts benaderd met het verzoek om informatie over arbeids(on)geschiktheid van onze cliënten. Dit kunnen zij alleen doen als jij hen daartoe schriftelijk machtigt. Na ontvangst van jouw toestemming zullen wij in deze situaties een conceptbrief opstellen. Vervolgens nemen wij contact met je op om deze brief gezamenlijk door te nemen. Pas dan zal de brief worden verstuurd. Wij gaan niet in op telefonische verzoeken om informatie van wie dan ook, dus ook niet van bedrijfsartsen.